Ngón tay,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngón tay,, Sau đó còn dùng một loại xe ngựa đặc thù gọi là xe ký li cổ đi một dặm thì hình nhân gõ một tiếng trống… Cũng có thể xem họ tính toán khoảng cách bằng tiếng trống.