tinh peg thống

तस्वीर का शीर्षक ,

tinh peg thống, Dương cũng ý thức không có nhiều thời gian, càng hiểu tình cảnh này nguy hiểm đến mức nào nên mỗi cái dập đều rất kiềm chế không để phát ra tiếng động.