Nghiệp dư xe buýt tình,

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư xe buýt tình,, Không, em thương chị còn không kịp, làm sao có thể đem chị nghẹn chết đây.