Vắt Sữa Thách Đấu! - Một chai rượu đầy ra... [video 9]

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt Sữa Thách Đấu! - Một chai rượu đầy ra... [video 9], Anh nè! Hạ ga xuống, cho xe ô tô chạy phía sau vượt qua đi anh? OH! Anh biết rồi! Anh sẽ nghe theo lời của em mà! Ha ha ha… … [Thảo Vy]… Im lặng quay mặt về anh đen.