Sang trọng, đồ sang trọng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Sang trọng, đồ sang trọng,, Nếu tính theo người bình thường thì ông đã sớm có tên trong sách Kỷ lục Guinness.