Aerith Đầy Đủ Nelson Hậu Môn Echiee Final Fantasy 7

chú thích hình ảnh,

Aerith Đầy Đủ Nelson Hậu Môn Echiee Final Fantasy 7, Sau mấy lần đẩy chén đổi chén, Lý Hoa từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt Thẩm Hạo.