Châu âu, người Yêu, nuốt

chú thích hình ảnh,

Châu âu, người Yêu, nuốt, Chính là dùng tiểu bức của tôi để kiểm tra nhiệt độ a, thứ này quá nóng, trước hết phải hạ nhiệt xuống mới được.