Làm, làm, thổi kèn !chết tiệt!

chú thích hình ảnh,

Làm, làm, thổi kèn !chết tiệt!, Chuyện tốn kém không thành vấn đề, quan trọng là tìm cho nó một tương lai tốt đẹp Ông Hải hỏi Dương Ý con thế nào? Con… Con nghĩ mẹ nói đúng.