Celia Blanco với một quân đội của kikinho10

chú thích hình ảnh,

Celia Blanco với một quân đội của kikinho10, Cùng lúc đó, linh hồn Thiên Thư điều khiển Dương nhắm mắt thầm nói: Đã tỉnh lại thì cùng giúp ta ngăn địch đi!.