Khó Với Mày, Tay Ba Mẹ Trường Xu Lửa Và Rita ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó Với Mày, Tay Ba Mẹ Trường Xu Lửa Và Rita ..., Ông Nghị cứ sợ bóp như vậy sẽ đau nhưng không ngờ gu của Nhi là thích bạo lực.