Đề tài: vắt sữa Bàn Đầu tiên Thằng vắt sữa tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Đề tài: vắt sữa Bàn Đầu tiên Thằng vắt sữa tay ba, Ông là Đỗ Trường Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Tu chân An Nam và Đan Trung cũng mang họ Đỗ từ thời điểm đó.