Hai bệnh nhân cần một TLC Và những người nóng y tá ...

chú thích hình ảnh,

Hai bệnh nhân cần một TLC Và những người nóng y tá ..., Thy Thy mím chặt môi, hai gò má đỏ ửng nhìn không chớp mắt vào Hội và cô Khánh Phương.