Đồ £ từ các Quốc chuồng phần 2

chú thích hình ảnh,

Đồ £ từ các Quốc chuồng phần 2, Thím ba sơ ý đóng cửa không kín, Dương hồi hộp nghĩ đến một ý tưởng rình rập.