Nữ diễn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ diễn, Một đôi nam nữ đang quấn quýt nhau trên một mỏm đá ngầm các mặt biển một mét.