Đẹp, đường phố,

chú thích hình ảnh,

Đẹp, đường phố,, Ấn ký thần thức không thể tìm thấy… Tung tích miếng ngọc bội nhà họ Nguyễn gần như vô vọng.