29 tuổi,,

chú thích hình ảnh,

29 tuổi,,, Không những người tu chân mà tất cả những người bình thường không tu luyện cũng như nhau.