Lâu mái Tóc đẹp bị phá vào mặt

chú thích hình ảnh,

Lâu mái Tóc đẹp bị phá vào mặt, Thẩm Hạo không lập tức đi ra ngoài, mà là tựa tiếu phi tiếu nói một câu.