Taylor Cole, Rumer Willis - Ganzfeld Ám Ảnh.

तस्वीर का शीर्षक ,

Taylor Cole, Rumer Willis - Ganzfeld Ám Ảnh., Hai ông bạn già mới kết thân cố đánh nốt ván cờ cuối và phần thắng lần này thuộc về ông Hưng.