tôi thích tất cả họ đều kết thúc trên khuôn mặt ;

chú thích hình ảnh,

tôi thích tất cả họ đều kết thúc trên khuôn mặt ;, Chỉ nhìn thấy thành ly mờ mờ bốc hơi nóng Khánh Phương đã biết ly nước ấm đó là dành cho mình.