Bà,

chú thích hình ảnh,

Bà,, Hàng loạt câu hỏi hiện ra như nên hay không? Chồng có đánh giá không? Nhưng cơn nứng nó quét sạch.