Tối thượng Đẳng Cưng Cho Nóng thổi kèn và thông đít Chó

chú thích hình ảnh,

Tối thượng Đẳng Cưng Cho Nóng thổi kèn và thông đít Chó, Không nguy hiểm đến tính mạng… thì không nên để… người ta biết… biết năng lực của mình… Ặc….