G Ly Chặt Vào Ngực (2)

chú thích hình ảnh,

G Ly Chặt Vào Ngực (2), Hạ Tiểu Vũ lập tức lắc đầu giống như đánh trống, Không có, không có, ngon như vậy, sao lại không muốn?.