Courtney Cummz Chân Việc

chú thích hình ảnh,

Courtney Cummz Chân Việc, Ban đầu lưa thưa ít ỏi, sau đó dần dần nhiều lên đến mức đặc quánh cô đọng như một dòng suối đen tuyền óng ánh từ giữa hư không rót xuống.