Bạn bè của tôi làm tôi cho quốc tế chọc ngày

chú thích hình ảnh,

Bạn bè của tôi làm tôi cho quốc tế chọc ngày, Các ngươi đã khiến Mã gia ta tuyệt tử tuyệt tôn, hôm nay bọn ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán không được siêu thoát….