Dưới stepdaughters quần áo

chú thích hình ảnh,

Dưới stepdaughters quần áo, Đó là ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng tôn dòng họ Nguyễn và Nguyễn Hữu Trí con trai lớn người thừa tự của ông.